Founder of Bitzlato exchange has pleaded for unlicensed money transmitting

Anatoly Legkodymov, the founder of the Bitzlato cryptocurrency exchange has pleaded in a money-laundering scheme.

Anatoly Legkodymov (41) (aka Anatolii Legkodymov, Gandalf, and Tolik), the Russian founder of the unlicensed Bitzlato cryptocurrency exchange, has pleaded guilty in a money-laundering scheme.…

文 » A